Grundejerlauget Rækkehusene i Ålholmparken

Generalforsamling


REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN 2018

 

GRUNDEJERLAUGET RÆKKEHUSENE ÅLHOLMPARKEN

Referat af generalforsamling 16. april, 2018

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent

2. Godkendelse af dagsorden

3. Formandens beretning

4. Regnskab

5. Kontingent

6. Indkommende forslag

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

a. valg af kasserer

b. valg af formand

c. valg af bestyrelse

8. Valg af suppleanter

9. Valg af revisor og suppleant

10. Eventuelt

 

Ad 1: Per Gossmann blev valgt til dirigent

         Bernt Baymler blev valgt til referent

Ad 2: Dagsordenen blev godkendt. Der deltog 13 personer, heraf 11 stemmeberettiget.

Ad 3: Formanden beretning blev godkendt.

Ad 4: Kassereren gennemgik regnskabet, der blev godkendt.

Ad 5: Kontingentet fastholdes på nuværende niveau

Ad 6: Der var ikke indkommet forslag

Ad 7:   a: Per Gossmann blev valgt til kasserer (33)

            b: Tina Nielsen blev valgt til formand (82)

            c: Thomas blev valgt til bestyrelsen (70)

Ad 8: 1. suppleant: Leif Hansen (117), 2. suppleant: Alice Madsen (39)

Ad 9: Torben blev genvalgt til revisor (142) Lise Løndorf blev valgt til revisorsuppleant (51)

Ad 10: Under evt. blev drøftet hvorledes generalforsamlingen kunne gøres mere attraktiv. Bestyrelsen skal arbejde videre med forskellige forslag.

Til slut takkede dirigent og formand for god ro og orden under generalforsamlingen.

__________________                                                                           ___________________

Dirigent Per Gossmann                                                                           Referent Bernt Baymler 


REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN 2017


GRUNDEJERLAUGET RÆKKEHUSENE I ÅLHOLMPARKEN
 
Referat af generalforsamlingen 24. april, 2017
 
Dagsorden iflg. vedtægterne:
 
 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Formandens beretning
 4. Regnskab
 5. Vedtagelse af kontingent
 6. Indkomne forslag
 7. Revidering af Grundejerlaugets ansvarsliste
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af bestyrelsessuppleant
 10. Valg af revisor /revisorsuppleant
 11. Eventuelt
   
  Ad 1: Per Gosmann blev valgt til dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Der var 19 deltagere med 13 stemmeberettigede til stede. Bernt blev valgt til referent.
   
  Ad 2: Dagsordenen blev godkendt.
   
  Ad 3: Formanden aflagde beretning, den blev enstemmigt godkendt. Lidt løst snak omkring containerordningen, samt udkørslen til Tulstrupvej. Det sidste punkt taler formanden med kom-
  munen om.
   
  Ad 4: Formanden (kassereren havde meldt afbud) aflagde regnskabet, der blev godkendt.
   
  Ad 5: Kontingent fastholdes på nuværende niveau
   
  Ad 6: Der var ingen indkommende forslag (dog var der efterfølgende kommet forslag om net til sandkasserne). Nettene var nu etableret i samtlige sandkasser.
   
  Ad 7: Det blev pålagt bestyrelsen at revidere ansvarslisten.
   
  Ad 8: Bestyrelsesmedlemmerne Alexander (113), Peter (86), Bernt (144) blev genvalgt.
   
  Ad 9: Bestyrelsessuppleanterne Alice (39), Frank (119) blev genvalgt.
   
  Ad 10: Revisor Torben (142), suppleant Lise (51) blev genvalgt.
   
  Ad 11. Under eventuelt blev det besluttet, at der i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen medsendes regnskab, samt formandens beretning.
   
   
                                                         
  Dirigent: Per Gosmann                     Referent: Bernt Baymler